Toelichting SO bij kapitaalsverhoging

Toelichting SO bij kapitaalsverhoging

Toelichting SO bij kapitaalsverhoging 2048 1055 Malinwa Supportersorgaan

Als Malinwa Supportersorgaan wensen wij wat toelichting te geven bij het bereikte akkoord over de kapitaalsverhoging van 5 miljoen euro voor onze club.

De afgelopen maanden heeft het Supportersorgaan achter de schermen een intensieve bemiddelende rol opgenomen. Tijdens het hele proces hebben we ervoor gekozen om niet te communiceren, dit met het oog op het kunnen blijven garanderen van het vlotte verloop van de gesprekken, zodat we onze rol in alle vrijheid konden spelen. Op het einde van de match telt enkel het resultaat en tijdens die match hebben we altijd de kaart van het clubbelang trachtten te trekken.

Hieronder vindt u een antwoord op de meest voor de hand liggende vragen die bij deze kapitaalsverhoging komen kijken. Voor de volledige toelichting en alle verdere details nodigen wij u graag uit op 9 maart om 19h30 in de Mezzanine van ons AFAS Stadion voor een infoavond. Het doel van deze infoavond is om transparant te communiceren met alle supporters van onze club, journalisten zijn niet welkom en zullen geweerd worden.

 

Waarom heeft het bereiken van een akkoord zo lang geduurd?

In de woelige nasleep van propere handen zijn er bepaalde afspraken gemaakt tussen verscheidene aandeelhouders. Deze afspraken waren nog niet volledig geöfficialiseerd. Met het akkoord dat we vandaag hebben, wél. We slaan we deze pagina dus definitief om.

Het herstellen van vertrouwen is tijdrovend. Als vertegenwoordigers van de supporters hebben wij hierbij onze verantwoordelijkheid opgenomen om steeds te blijven praten en overleggen met alle betrokken partijen. De rol van advocaten is echter ook niet te onderschatten. Zij trachten, uiteraard, steeds het risico waaraan hun clienten worden blootgesteld tot een absoluut minimum te beperken. Dit gaat hoe dan ook gepaard met een continue waterval aan nieuwe striktere artikels die vervolgens door de andere partijen moeten onderzocht worden. Woord-wederwoord vraagt helaas veel tijd.

 

Draagt dit akkoord bij aan supportersparticipatie?

De Supportersparticipatie en -inspraak wordt met dit akkoord niet alleen bevestigd, maar wordt met dit akkoord nog steviger verankerd. In het nieuwe akkoord zorgen we ervoor dat de supportersparticipatie los staat van het percentage aandelen dat het Supportersorgaan bezit. Dit is uitermate belangrijk. Als supporters kunnen we immers onmogelijk blijven opboksen tegen de andere kapitaalskrachtige aandeelhouders. Op financieel vlak is dit eenvoudigweg onhaalbaar. Supportersinspraak mag niet verlamd worden door de financiële stress die ontstaat bij pogingen tot het verkrijgen en financieren van een groot percentage aandelen.

Van de 11 bestuurders hebben wij, als supporters,  vanaf heden 2 bestuurders, met daarnaast een blijvend mandaat voor Mark Uytterhoeven. Ook over de eventuele opvolging van Mark werden duidelijke afspraken vastgelegd. Belangrijk hierbij is dat we dit aantal, in concreto quasi 30% van de bestuursleden, via het veto-recht op eventuele nieuwe aandeelhouders steeds zullen kunnen blijven vasthouden en aanhouden. Nieuwe aandeelhouders zullen in de toekomst vanzelfsprekend altijd welkom zijn, maar steeds op voorwaarde dat de supporters 3 van de 11 zitjes in de Raad Van Toezicht behouden.


Brengt dit akkoord nog andere voordelen voor de supporters met zich mee?

Met enige trots mogen we stellen dat we een uiterst belangrijke bijdrage hebben geleverd om deze deal mogelijk te maken. We hebben alle partijen rond de onderhandelingstafel gekregen, en vooral aan diezelfde tafel gehouden. Dat gaf ons de mogelijkheid om zowel met de bestaande als de nieuwe aandeelhouders langdurig en intens te overleggen. Je leert elkaar kennen tijdens zo’n onderhandelingen. Je bouwt vertrouwen op. En dat vertrouwen gaf ons de mogelijkheid om onze eigen advocaat mee te laten schrijven aan de bewuste aandeelhoudersovereenkomst. Zo heeft onze eigen advocaat bijvoorbeeld de betwiste 49%-regel opnieuw in detail uitgeschreven en zal deze in de toekomst veel strakker toegepast worden. Die bewuste 49% werd bovendien ook doorgetrokken op (eventueel) dividend niveau.

Daarnaast is er voor gezorgd dat de regels rond ‘Good Governance’, sneller dan de wettelijke verplichtingen dit opleggen, zullen worden ingevoerd en toegepast. De eerste stap daarin was het vernietigen van de dubbele mandaten. Het volledige ‘Good Governance’ document moet binnen de komende 6 maanden rond zijn. We zullen er strikt op toezien dat deze deadline gehaald wordt.

Tenslotte, ook onze vetolijst werd verder uitgebreid. De voornaamste toevoeging op dit moment is, dat er geen (juridische) acties met het stadion ondernomen kunnen worden, zonder onze goedkeuring. Er zijn bovendien ook duidelijke afspraken gemaakt rond mogelijke toekomstige geschillen tussen aandeelhouders. Wij als supporters zullen hier steevast onze rol in spelen, en optreden als bemiddelaar. Dit alles met als ultieme doel sneller te kunnen schakelen en iedereen voortdurend op één lijn te krijgen.

 

In de media lezen we dat er tot op het laatste moment discussie was?

Dat klopt! Als je maanden aan één stuk met elkaar onderhandeld, waarbij menig advocaat is betrokken, dan wordt alles op scherp gezet en kunnen de gemoederen al eens hoog oplopen. De agendapunten voor de finale afronding bij de notaris waren duidelijk, maar dan nog kom je uit op details waar nog aanpassingen aan moeten gebeuren. Malinwa is “passie en strijd”, dat was afgelopen dinsdagavond (22/2) bij de notaris evenzeer zo. Grote wijzigingen zijn hier echter niet meer gebeurd. De afspraken rond het aantal bestuurders bijvoorbeeld was reeds enkele weken vastgelegd en goedgekeurd.

 

Het resultaat is al wat telt!

Tot slot willen wij via deze weg alle aandeelhouders en directieleden bedanken voor hun constructieve opstelling om te allen tijde naar een oplossing te blijven zoeken die de club ten goede komt. Niemand is groter dan de club en het Supportersorgaan zal in toekomstige onderhandelingen of samenwerkingen steeds volgens dit principe blijven handelen. Wij verwachten en eisen van onze confraters een zelfde ingesteldheid.

Zoals hierboven reeds vermeld zullen op woensdag 9 maart alle verdere details uitvoerig toegelicht worden tijdens een infoavond in de Mezzanine van ons AFAS-stadion.
Allen welkom vanaf 19h30. Alle praktische informatie is terug te vinden op het facebook-event: https://fb.me/e/1uQV45G9d.

Tot dan!