Vraag en antwoord nalv situatie Penninckx (deel 1)

Vraag en antwoord nalv situatie Penninckx (deel 1)

Vraag en antwoord nalv situatie Penninckx (deel 1) 400 400 Malinwa Supportersorgaan

Hieronder vindt u alvast een eerste selectie van vraag & antwoord, naar aanleiding van onze oproep eerder op de dag. Al deze vragen komen van één persoon (of een groep van personen). Aangezien verschillende thema’s in hetzelfde document behandeld worden, leek het ons opportuun om hier mee te beginnen.

Q: Hoe is op dit moment de verhouding tussen de Raad van Bestuur en Dieter Penninckx? Is er sprake van constructief overleg, of staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar? Is er überhaupt contact, of beletten de aan Penninckx opgelegde voorwaarden dat?
• De voorwaarden die op dit moment aan Dieter opgelegd worden, beletten enig contact. Het is de bedoeling van de club, zoals aangegeven in de communicatie van de club eerder deze week, om op een constructieve manier te bekijken hoe we de aandelen van Dieter naar de club kunnen gaan overvloeien.

Q: Heeft de Raad van Bestuur een uitgewerkt plan van aanpak om deze crisis te bezweren, of wordt er ad hoc gereageerd?
• Er is een plan met als doel de verankering van de club, ook binnen de aandelenstructuur. Het spreek t voor zich dat de exacte details voor zover die er al zouden zijn, niet gedeeld kunnen worden.

Q: Is volgende analyse correct: de sleutel ligt bij Dieter Penninckx, want hij bepaalt of zijn aandelen verkocht worden, en aan wie?
• Deze analyse is slechts deels correct. We willen graag samen met Dieter hieruit geraken. We hebben respect voor wat hij deed tijdens de zaak ‘propere handen’ en willen daarom samen met hem constructief naar een oplossing zoeken

Q: Heeft het orgaan of de club eventueel voorverkooprecht op aandelen.
• Zoals eerder al gezegd, is het de bedoeling om de aandelen van Dieter te laten overkopen door de bestaande aandeelhouders. Het Supportersorgaan is een bestaande aandeelhouder en dus hebben ook wij een voorverkooprecht.

Q: Bestaat er volgens de Raad van Bestuur een reële kans dat het gerecht de aandelen van Dieter Penninckx laat bevriezen? Indien wel: wat zijn dan de consequenties?
• Die kans bestaat en ze is reëel. Onze juristen en advocaten hebben eventuele consequenties in kaart gebracht. Wat die precies inhouden, daarop kunnen we op dit moment geen antwoord geven omdat bijzonder technische materie is, en bovendien: het zou ook pure speculatie zijn.

Q: Welke positie nemen de vijf bestuurders in die de Klasse A-aandelen vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur ?
• Ter info: Naast Dieter Penninckx zelf zijn dat Gert Van Dyck, Mark Uytterhoeven, Thierry Lamar en Frank Lagast. De bestuurders van de rvb zitten allen op dezelfde lijn. Vandaar ook de gedeelde unanieme communicatie na de raad van bestuur dinsdag

Q: Hebben jullie weet welk onderpand Dieter Penninckx gaf voor de financiering van de aandelen van Somers? Was hij in de mogelijkheid om een onderpand van de club te geven zonder jullie medeweten?
• In de aandelenovereenkomst staat zeer duidelijk dat bij verkoop van aandelen, de andere aandeelhouders het eerste kooprecht hebben op die aandelen.

Q: Jos Sluys zou volgens De Standaard ongeveer 7 miljoen euro in de club hebben gestoken. Een deel voor de aandelen van Somers een ander deel voor liquiditeitsproblemen. Hij lijkt duidelijk toch een verregaande interesse te hebben om aan de club te verdienen. Achten jullie de kans groot dat hij een bod doet op de aandelen. Hoe staan we daar tegenover? Kunnen we dat weigeren aan een man die er al zo diep in zit?
• Net zoals een beperkt aantal andere mensen heeft ook Jos Sluys aan marktconforme voorwaarden leningen afgesloten met de club en dus niet aan woekerinteresten zoals her en der vermeld wordt.
• Waarom ? Op het moment dat deze leningen afgesloten werden, was het voor de buitenwereld alles behalve zeker dat de club de licentie probleemloos zou halen. Geen enkele partij leent geld aan voetbalclub als de kans bestaat dat ze via een licentieweigering uit het profvoetbal gebonjourd worden. Banken geven sowieso al niet bepaald makkelijk leningen aan voetbalclubs. Dus was een bancaire lening aan onze club op dat moment sowieso onhaalbaar. Dieter Penninckx en Jos Sluys hebben op dat moment bepaalde leningen wél toegestaan. Eerlijk is eerlijk: Zonder deze leningen had de club de storm van ‘propere handen’ wellicht niet goedschiks doorstaan. Bovendien was de tijd was te kort om andere grote obligatiehouders bij elkaar te zoeken
• Wij kunnen begrijpelijkerwijze niet in detail gaan over bedragen en percentages, maar wij herhalen dat de voorwaarden die aan de leningen gekoppeld werden, marktconform zijn.
• Tenslotte, heeft de club vast gesteld dat hoe groot het supportershart ook is, er werkelijk niemand bestaat die zijn geld zonder uitzicht op rendement in een voetbalclub steekt. In principe is de obligatielening uitgeschreven richting supporters ook een soort van lening. Je kan je de vraag stellen of we in de huidige financiële markten, de supporters dan ook woekerinteresten uit betalen ?
• Wij staan altijd open voor leninggevers, iedereen kan de club financieren voor 4.25% rente

Q: Kunnen jullie ontkrachten dat Penninckx en Sluys voor zichzelf vastgoedbonussen onderhandelden op kap van de club?
• Wij ontkrachten formeel dat er vastgoedbonussen onderhandeld zijn op kap van de club. Er was wél een voorstel om tribune 4 te laten verbouwen zonder enige kost voor de club. De groep rond Jos Sluys en Dieter Penninckx zou voor de volle 100% instaan voor de kosten van de afbraak én de opbouw van de nieuwe tribune. In ruil kregen ze gedurende de levensduur van de tribune een deel van de opbrengsten van de tribuneplaatsen en van de kantoorruimtes. Dit was dus een investering die de club niets zou kosten aan financiële middelen, met bijgevolg geen enkele verhoging van de schuldgraad én de volledige verbouwing zou rondmaken. Wat ons betreft, was dit geeneens een uitzonderlijk voorstel, aangezien het ook bij diverse andere voetbalclubs (succesvol) uitgebaat wordt. Maar het is bij een voorstel gebleven, want dit plan is inmiddels al een tijdje van tafel.

Q: Er is gecommuniceerd dat de club bij voorkeur zelf de aandelen van Dieter Penninckx overneemt. Wat houdt deze piste in – zowel juridisch als concreet? Is ze realistisch?
• Zowel juridisch als concreet is het mogelijk om deze piste aan te houden. Wij menen dus dat dit een realistische piste is, maar zoals gezegd: voorlopig is het afwachten.

Q: Waarom was de piste om de aandelen nu (eventueel) over te nemen, indertijd bij de verkoop van de aandelen van Somers, geen optie ? Zijn er andere pistes onderzocht vooraleer we 72% van de aandelen aan één persoon verkochten.
• Wij herhalen dat de termijn voor de verkoop van de aandelen op dat moment zeer kort was. Het was van levensbelang dat alle lijnen met de veroordeelde bestuurders asap doorgeknipt werden. Er lagen inderdaad ook nog 2 andere pistes op tafel. Ook die pistes zijn zeer ernstig en gedetailleerd onderzocht. Het spreekt voor zich dat we niet in detail kunnen gaan wat de andere scenario’s inhielden en waarom ze niet weerhouden werden. Maar… de meerderheid van de bestuurders heeft gekozen voor de piste Penninckx. De afvaardiging van het Supportersorgaan richting clubbestuur heeft vooraleer een standpunt in te nemen, zijn eigen RVB geraadpleegd en zeer gedetailleerd ingelicht over de verschillende mogelijkheden. Het betrof een zeer lange vergadering die tot ver na middernacht geduurd heeft. En uiteindelijk is ook daar de beslissing om voor de optie Penninckx te gaan unaniem genomen. Het supportersorgaan staat nu, zelfs na alle recente commotie, in alle eer en geweten, nog steeds achter die keuze om de simpele reden dat het op dat moment voor ons de beste optie was.

Q: Hoe kan het dat iemand meer dan 49% van de aandelen koopt terwijl in de statuten staat dat dit niet mag.
• In de aandelenovereenkomst staat duidelijk dat het stemrecht van elke aandeelhouder die boven de 49% stijgt beperkt blijft tot 49%. Bovendien benoemde Dieter in zijn categorie van vertegenwoordigers Gert Van Dyck en Mark Uytterhoeven als bestuurder. Dat waren dus twee stemmen extra vanuit de supportersvertegenwoordiging in de RVB van KV. En om alle speculaties voor te zijn: deze stemmen mochten wel degelijk “onafhankelijk van het standpunt van Penninckx” ingevuld worden.

Q: Klopt het dat Penninckx Recent 500.000 euro uit de clubkas haalde? Wat is de reden waarom daarmee ingestemd werd?
• Klopt niet, het betreft een terugbetaling van een lening.

Q: Klopt het dat Somers 750.000 euro kreeg bij de verkoop van Bande? Wat is de reden waarom daarmee ingestemd werd?
• Dit is pertinent onwaar. Een leugen. De club betaalt geen premies of bonussen aan bestuurders, aandeelhouders of directeurs bij transfers. Nooit.

Q: Behoort het weigeren van een buitenlandse investeerder tot het veto-recht van het supportersorgaan ?
• JA.

Q: Waar zijn die vetorechten vastgelegd? In de statuten van de NV KV Mechelen, of in een aparte aandeelhoudersovereenkomst?
• De vetorechten zijn vastgelegd in een aparte overeenkomst met de aandeelhouders. De veto-rechten zijn gebetonneerd. Ze zijn toepasbaar en afdwingbaar; ook wanneer de aandeelhouders hun aandelen zouden onderbrengen in een kluwen of opeenstapeling van vennootschappen.

Q: Houden deze vetorechten stand wanneer een externe partij een meerderheid van de aandelen in bezit krijgt
• Eigenlijk is deze vraag niet van toepassing, aangezien er alleen een externe partij aandelen van de NV kan kopen mits toestemming, en na voorverkooprecht van de andere aandeelhouders; waaronder dus ook het supportersorgaan.

Q: Wat is de positie van de RVB tegenover een eventuele nieuwe buitenlandse investeerder?
• Volgens het vetorecht kan het niet, dus heeft er tot op heden nog nooit een gesprek nog maar plaatsgevonden met een potentiele buitenlandse investeerder. Het supportersorgaan is alleszins bereid om na te denken om hier wat versoepeling in aan te brengen.

Q: Kan er in de toekomst meer en duidelijker gecommuniceerd worden over de aandelenstructuur, de verdeling van het stemrecht en het organigram? De achterban heeft recht op een zekere mate van transparantie, en het is voordelig voor de club zelf: door slim en helder te communiceren (met tekst, maar bijvoorbeeld ook met video) over hoe het beleid gestructureerd wordt, geef je aan dat je de supporter ernstig neemt, én je vermijdt paniek en cowboyverhalen wanneer er onverwacht iets misgaat.
• Dit is absoluut een terecht punt. Maar helaas, een aantal zaken kunnen echt niet gecommuniceerd worden. Je kan bepaalde passages in onderhandelingen, of bij voorstellen niet zo maar “op straat” gooien. Het is ons echter wel extreem duidelijk dat we daar nog een weg af te leggen hebben. Dit is ook wat de nieuwe voorzitter van het Supportersorgaan Hans De Decker aangaf in zijn interview in Geel&Rood (www.geelenrood.be).

Q: Komt er na – een hopelijk goede – afloop van deze crisis kritische zelfreflectie? De club is niet gebaat bij beeldenstormen en lynchpartijen, maar evenmin bij schouderophalend verder gaan. Komt er een grondige analyse van wat er de afgelopen jaren is misgelopen? Zal daarover ook gecommuniceerd worden aan de achterban?
• Binnen de club zijn er achter de schermen al heel wat lessen getrokken uit bvb propere handen. Er is een charter opgemaakt voor makelaars. Maar ook bestuurders ondertekenden het charter. Gesprekken over transfers bijvoorbeeld, gaan nooit door met slechts 1 KV-persoon in de kamer. Ook uit dit dossier zullen de nodige lessen worden getrokken.