Beleidsplan supportersorgaan Malinwa

Beleidsplan supportersorgaan Malinwa

Beleidsplan supportersorgaan Malinwa 960 600 Malinwa Supportersorgaan

De huidige situatie en problematiek waarin onze club zich bevindt, heeft ons geleerd dat we als SO nog korter op de bal moeten spelen. We hebben begin dit seizoen reeds de nodige stappen gezet om de zaken grondiger en professioneler  aan te pakken. Externe communicatie en participatie zijn hierin onze speerpunten!
KV Mechelen groeit en wij zullen mee groeien met de Club.

Het supportersorgaan heeft in zijn nieuwe samenstelling geoordeeld dat het nodig is om een helder beleidsplan uit te schrijven en hieromtrent inbreng te vragen van supporters en duidelijk te communiceren.

Dit beleidsplan moet aan elke supporter duidelijk maken waarop wij ons als Supportersorgaan gaan toeleggen in het huidige seizoen. Dit zal  elke supporter ook de mogelijkheid bieden om meer inbreng te hebben in supportersinspraak en ons verplichten om meer te communiceren richting supporters.

Wat onze club overkomt door externe factoren, had niemand verwacht.  De huidige bestuurs-situatie leert ons dat we ons op bepaalde punten meer moeten laten bijstaan met extra juridische en investeerders ondersteuning.  We hebben de nodige acties ondernomen en in het aandelen dossier zullen de supportersbelangen krachtig verdedigd worden!

 

Onze Speerpunten, onze missie:

Communicatie

Het supportersorgaan levert veel werk hoofdzakelijk achter de schermen, alleen ontbreekt het ons te vaak aan  communicatie daaromtrent. We moeten onze “wins and losses” duidelijk naar voor brengen! Ook de interne discussies rond bepaalde dossiers zullen we communiceren door onder andere het verslag van de maandelijkse RVB van de vzw Malinwa op onze website te plaatsen. Wij streven ernaar om alle supporters te vertegenwoordigen en gingen er foutief vanuit dat de leden van het SO voldoende gekend en bereikbaar zijn voor vragen of opmerkingen. Daarom leggen we nu de focus op onze communicatie. Op constante basis zullen we communiceren over de zaken waarmee we bezig zijn.

Belangrijk daarbij is dat we onze website moeten vernieuwen maar vooral inzetten. De leden van het supportersorgaan zullen vermeld worden in een wie is wie met een korte voorstelling van zichzelf en hun takenpakket binnen het SO.  Via het email adres vragen@malinwa.be zullen supporters of andere belanghebbenden ons nog steeds kunnen contacteren. Ons secretariaat zal zorgen dat de e-mails snel, correct en indien nodig discreet behandeld worden.
De Q&A op de website zal een levend document blijven waarbij de verantwoordelijken van een cel antwoorden zullen formuleren op de aan hen gestelde vragen.

De bedoeling is om deze  (her)nieuwde versie van de websiste klaar te hebben in de maand november.

Wij voorzien een nieuwsbrief die geregeld zal gepost worden op de website. De activiteiten en de voortgang ervan kunnen hierin verwerkt worden zodat supporters weten waar we mee bezig zijn. De content moet komen van de werkgroepen en zal via het dagelijks bestuur van het supportersorgaan overgemaakt worden aan de cel communicatie die ervoor moet zorgen dat de nieuwsbrief een coherente huisstijl geplaatst kan worden op de website.


Participatieplatform

Het supportersorgaan komt met een participatieplatform.

Samen met de club werd beslist om een participatieplatform aan te schaffen. Hierbij kan het supportersorgaan bevragingen organiseren bij al haar supporters. In eerste instantie zullen geregistreerde supporters de mogelijkheid geboden worden om op dit platform in te loggen. Later kan het platform uitgebreid worden naar alle supporters.

Supporters zullen via dit platform betrokken worden bij het bepalen van het beleid van de supportersraad. Bevragingen bieden ons daarnaast de mogelijkheid om te peilen naar de mening van een heel groot deel van onze supporters. Het beheer van dit platform zal volledig in handen zijn van het supportersorgaan.  Het supportersorgaan bepaalt samen met de deelnemers aan dit pltform welke thema’s behandeld zullen worden en welke onderwerpen als agendapunt op de Raad van Bestuur van de club besproken moeten worden. De spelregels rond deze vorm van supportersraadplegingen zullen verder uitgewerkt worden door het SO. (vb vanaf welke % maken we onze verzoeken over aan de club, vanaf welk % beschouwen of we een meerderheid hebben die een beslissing van kracht kan maken).

De Club en het Supportersorgaan schatten de inspraak van onze supporters hoog in.Het platform is daarom met financiële hulp van de club aangekocht. Weet wel, het platform is vanaf dag één eigendom van het supportersorgaan en zal uitsluitend door ons beheerd worden. Het zal volledig onafhankelijk zijn van de Club.
De opstart wordt voorzien in de maand november.

Het supportersorgaan zal voor bepaalde topics tijdelijk denktanks of werkgroepen implementeren. Dit houdt in dat we ons bij bepaalde problematieken tijdelijk laten omringen door supporters met specifieke specialistische kennis terzake. Via een oproep gaan we op zoek naar supporters die ons daarbij kunnen helpen. We denken daarbij aan marketing- juridische, bedrijfskunde, event-, logistieke specialisten die ons al dan niet tijdelijk kunnen ondersteunen voor het uitwerken van een bepaalde problematiek. Voel je je geroepen om je professionele expertise te willen delen, maak dit dan alvast kenbaar via vragen@malinwa.be en licht je kennisdomeinen toe waarmee je ons kan bijstaan. Een eerste denktank is ondertussen opgestart om te te onderzoeken onder welke constructie supporters extra aandelen kunnen verwerven.

Het dagelijks bestuur zal info-avonden (live of virtueel) organiseren, al dan niet met een beperkt publiek om hun werking meer onder de aandacht te brengen of toelichting te verschaffen aan hen die het aanbelangt.

 De verankering tussen club en supporters :

Wij zijn er ons van bewust dat we verder moeten werken aan de verankering van supporters binnen de club. In 2019 kocht vzw Malinwa supportersorgaan voor 250.000 euro aandelen van de club. Een aantal leden van het supportersorgaan hebben daarom geld geleend aan het supportersorgaan om de aankoop te kunnen realiseren. Samen met de aandelen van VZW Support bezitten we daarmee 11.4% van de aandelen van de NV KV Mechelen.

We begrijpen dat een deel van onze supporters graag meer dan 50% van de aandelen van de club in handen zou willen. Een trapsgewijze aanpak lijkt ons echter verstandiger. In een eerste fase wil het Supportersorgaan alles in het werk stellen om 25%+1 aandeel te verwerven. Op die manier kunnen we onze plaats binnen de Raad van Bestuur van de club verzekeren en zullen supporters steeds verankerd zijn binnen het clubbestuur. Bovendien beschikken we op dat moment over een blokkeringsminderheid voor die zaken waar 75% van de stemmen noodzakelijk is. We hebben op dit moment niet de financiële slagkracht om hoofdaandeelhouder te worden. Bovendien zouden we nu bij een kapitaalsverhoging niet kunnen volgen wat de verdere groei van de club in deze omstandigheid in de weg zou kunnen staan. We kunnen er als supporters niet op tegen zijn dat de club verder groeit en een soliede financiële basis krijgt.

Een goede samenwerking met ernstige hoofdaandeelhouders moet voor ons voorop staan. Een aantal pistes om onze ambities kracht bij te zetten worden onderzocht.

Willen supporters in een volgende fase nog ambitieuzer zijn, dan zal dat voorwerp zijn van een algemene bevraging.

Het supportersorgaan wil nauwer samen werken met haar supportersclubs. Ook zij zullen de mogelijkheid krijgen om voor info-avonden uitgenodigd te worden. Ticketingverdeling voor uitwedstrijden zullen verder door ons ondersteund worden.


De werkgroepen
 

De werkgroepen en hun werking moeten uitgelegd worden aan onze supporters. Iedere cel moet zijn jaaractieplan opmaken. Wat ze van plan zijn, wanneer de acties doorgaan kan meegegeven worden op de website.

Microsoft Teams wordt verder uitgebouwd tot een volwaardig intern informatie-platform voor alle leden van het SO.

 

Geel en rood (magazine) 

Het supportersorgaan zal er alles aan doen om van Geel & Rood een commercieel succes te maken. Het magazine is enig in België. We moeten de supporters uitleggen dat Geel & Rood enerzijds voor ons een magazine is om de supporters te informeren over wat er omgaat in de club en anderzijds een bron van inkomsten is die noodzakelijk is om onze doelstellingen te bereiken. Koken kost geld, supporters mogen dat weten. Geel en Rood moet ons commercieel speerpunt vormen. Hierbij verwijs ik naar het feit dat de aankoop van de aandelen door het SO mee gefinancierd wordt door de verkoop van G&R. Websites bouwen, licenties voor het platform, het organiseren van fan-dagen e.d. gebeurt dan wel door vrijwilligers maar kosten handen vol geld.

 

Controle

Het supportersorgaan heeft 2 totaal onafhankelijke bestuurders binnen de Raad van Bestuur van de NV en twee actieve directieleden, (eveneens bestuurders van de club) die eveneens werkend lid zijn van het SO. Wij zien onze 2 directieleden (Gert Van Dyck en Hans Van der biesen) als een verlengstuk van het supportersorgaan. Het feit dat ze nu mee kunnen beslissen op het hoogste niveau is voor ons geruststellender dan de situatie voorheen.

Wij zijn bovendien aanwezig met twee totaal onafhankelijke vertegenwoordigers (Stefaan Leroux en Guido Gonnissen) op iedere Raad van Bestuur waar cijfers en budgetten bekeken worden. De financiële specialisten binnen het SO, zullen erover waken en kritisch blijven opdat de club financieel gezond blijft.

Als supportersorgaan hameren wij erop dat schuldafbouw op dit moment prioritair is! . De herfinanciering van schulden, het aangaan van leningen indien nodig en de modaliteiten van deze leningen zullen net zoals in het verleden door ons onder de loep genomen worden. Wij houden direct en regelmatig contact met de algemeen directeur en de andere directieleden van de club om op de hoogte blijven en bij te sturen waar nodig!

De financiële cel van het SO behoudt het overzicht van de cijfers en meet om te weten.
Onze aanwezigheid op de maandelijkse Raad van Bestuur en additionele vergaderingen met de directie tussendoor zijn gepland.

Hans De Decker,              Guido Gonnissen,           Stefaan Leroux,                Witse Van Dessel,

Voorzitter                           Ondervoorzitter              Penningmeester              Secretaris

Dagelijk bestuur vzw Supportersorgaan Malinwa