Toelichting: KV Mechelen bereikt een overeenkomst met Dieter Penninckx

Toelichting: KV Mechelen bereikt een overeenkomst met Dieter Penninckx

Toelichting: KV Mechelen bereikt een overeenkomst met Dieter Penninckx 960 600 Malinwa Supportersorgaan

Deze week bereikten KV Mechelen en Dieter Penninckx een akkoord over het aandeelhouderschap en de toekomstige rol van Dieter Penninckx binnen KV Mechelen. Deze overeenkomst werd op een bijzondere Raad van Bestuur unaniem goedgekeurd. Ze sluit enkele maanden van intens onderhandelen af en zorgt voor correcte afspraken. Die moeten toelaten om verder constructief samen te werken en KV Mechelen vooruit te blazen.

Het Supportersorgaan heeft tijdens de onderhandelingen een belangrijke rol op zich genomen. We zijn steeds blijven benadrukken dat het belang van de club voorop stond, en hebben gedurende de volledige onderhandelingsperiode de verschillende partijen aan tafel gehouden, met elkaar laten praten en gewezen op hun verantwoordelijkheden tegenover de club.

We zijn dan ook erg tevreden dat we tot een akkoord gekomen zijn en dat bestuurders en aandeelhouders uitdrukkelijk hun engagement uitgesproken hebben om samen te werken aan de verdere doorgroei van KV Mechelen.

Zoals eerder beloofd hebben we tijdens de onderhandelingen niet gecommuniceerd, maar willen we nu de verschillende onderdelen van de overeenkomst met Dieter Penninckx in detail toelichten.

Wat staat er in het akkoord met Dieter Penninckx?

De basis van het akkoord wordt gevormd door de acht punten die van bij het begin op tafel gelegd werden door het Supportersorgaan.

 1. Dieter Penninckx verkoopt een deel van zijn huidige aandelen en zakt tot 49% of lager 

Dieter Penninckx is akkoord met de volgende afspraken:

 • Hij komt de afspraken na die eerder gemaakt werden ten tijde van het vertrek van Olivier Somers: een beperkt deel van zijn aandelen wordt verschoven naar de andere aandeelhouders, een ander deel van zijn aandelen wordt door de club gekocht (om eventueel tijdens of na de kapitaalsverhoging verder te verkopen aan andere geïntereseerde partijen). In totaal gaat het om ongeveer 3% van de totale aandelen.
 • Hij zal niet deelnemen aan de geplande kapitaalsverhoging, maar die wel actief ondersteunen. Op deze manier zal zijn aandelenpercentage na de kapitaalsverhoging tot 49% (of lager) zakken.
 1. Ondanks zijn huidige surplus aan aandelen heeft Dieter Penninckx maar zijn oorspronkelijke 49% stemrecht in de Algemene Vergadering

In april werden vier bestuurders aangesteld die Dieter Penninckx mogen vertegenwoordigen binnen de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur ziet er nu als volgt uit:

Categorie A

 • Frank Lagast (CEO / Directiecomité)
 • Thierry Lammar (Directiecomité)
 • Karel Luyckx (Dieter Penninckx)
 • Wouter Baeckens (Dieter Penninckx)

Categorie B

 • Mark Uytterhoeven (Supporter)
 • Gert Van Dyck (Directiecomité)
 • Christophe Dubuisson (Dieter Penninckx)
 • Robin Ska (Dieter Penninckx)

Categorie C

 • Guido Gonnissen (Supportersorgaan)
 • Luc Leemans (Aandeelhouder / Voorzitter / Directiecomité)
 • Guy Vanherp (Aandeelhouder)

Categorie D

 • Stefaan Leroux (Supportersorgaan)

Dat betekent concreet dat Dieter Penninckx momenteel

 • 49% van de stemmen heeft binnen de Algemene vergadering
 • vier van de twaalf stemmen heeft binnen de Raad van Bestuur

Beide partijen zijn het hier over eens. De huidige bezetting van de Raad van Bestuur wordt overigens behouden tot na de kapitaalsverhoging. Dan zal een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst opgemaakt worden, met daarin ook een nieuwe verdeling van de Raad van Bestuur (rekening houdend met de verdeling van de aandelen).

 1. Ontslag van Dieter Penninckx als bestuurder van de NV KV Mechelen

Eind februari werd de beslissing genomen om Dieter Penninckx te ontslaan als bestuurder. Hij is akkoord om zelf niet langer een rol als bestuurder op te nemen en zich te laten vertegenwoordigen door zijn vier bestuurders. Op zijn vraag wordt het ontslag tenietgedaan en neemt hij zelf ontslag als bestuurder. Dit was voor Dieter een belangrijk punt, waarvoor we begrip kunnen opbrengen. Hij blijft ook bereid om zijn expertise ten allen tijde ter beschikking te stellen van de club. Hij zal geen actieve functie opnemen, maar wil op vraag van het directiecomité eventueel ondersteuning en advies geven binnen domeinen waarin hij expertise heeft.

 

 1. Nakomen van eerdere afspraken met andere aandeelhouders

Dit ging meer bepaald over het respecteren van afspraken die gemaakt werden tijdens het afhandelen van het vertrek van Olivier Somers. Zoals hierboven reeds vermeld, werd daarover een akkoord bereikt. Dieter Penninckx zal de vooropgestelde verschuiving/verkoop van aandelen doorvoeren.

 

 1. Nu al een oplossing uitwerken voor een scenario waarin Dieter Penninckx veroordeeld zou worden in het FNG-dossier

Dieter Penninckx zal tegen 30 september 2021 een concreet scenario uitwerken rond de aandelenoverdracht in het geval van een veroordeling in de toekomst. Dit scenario zal goedgekeurd moeten worden door de Raad van Bestuur.

 

 

Wat staat er níét in het akkoord met Dieter Penninckx?

Drie van onze acht punten staan niet uitdrukkelijk in de overeenkomst met Dieter Penninckx, maar werden binnen de Raad van Bestuur wel op consensus onthaald. Dat zijn met name:

De sterke vertegenwoordiging van Supporters binnen de Raad van Bestuur

In het oorspronkelijke punt stond dat de supporters steeds één stem meer moeten hebben dan de hoofdaandeelhouder. Nu de verdeling binnen de Raad van Bestuur vastligt, is dat geen strijdpunt meer. Dit punt zal zeker ook naar voren gebracht worden wanneer een nieuwe verdeling van de Raad van Bestuur besproken wordt bij een kapitaalsverhoging.

Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur beperken in de tijd

Door de nieuwe verdeling die er komt na de kapitaalsverhoging is dit de facto het geval. In de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst kunnen hierover duidelijke afspraken gemaakt worden.

Het uitwerken en uitvoeren van een good governance plan voor KV Mechelen

Ook dit zal opgenomen worden bij de kapitaalsverhoging. Er is een consensus bij de aandeelhouders en het directiecomité dat er een duidelijke scheiding moet zijn tussen aandeelhouders, leden van de Raad van Bestuur en het directiecomité.

 

Waarom duurde het zo lang om tot een overeenkomst te komen?

Beide partijen wilden een akkoord waarin ze zich allebei kunnen vinden én dat goed is voor de club. Het verleden leerde ons ook dat tijdsdruk nooit goed is bij onderhandelingen. Bovendien waren er bij beide partijen ook heel wat gevoeligheden uit het verleden die de onderhandelingen soms bemoeilijkten. Neem daarbij de complexiteit van de materie, de context en de emotionele geladenheid en je kan begrijpen dat een akkoord vinden niet evident was. Maar dankzij de constructieve houding aan beide kanten zijn we er toch uitgeraakt.  We willen iedereen die op een of andere manier heeft bijgedragen aan dit akkoord bedanken voor de tijd, goodwill en verantwoordelijkheidszin.


Welke belangen heeft Dieter Penninckx momenteel nog binnen KV Mechelen?

 • Dieter Penninckx blijft uiteraard (hoofd)aandeelhouder van KV Mechelen, al zal zijn percentage aandelen na de kapitaalsverhoging zakken tot 49% of minder.
 • Dieter Penninckx krijgt als hoofdaandeelhouder gedurende 12 jaar nog een Skybox ter beschikking gesteld door KV Mechelen. Het gaat hier enkel om de Skybox, catering blijft apart te betalen.
 • Dieter Penninckx blijft uiteraard ook supporter van KV Mechelen en zal in die hoedanigheid de thuis- en uitwedstrijden van KV Mechelen volgen.


Wat betekent dit akkoord met Dieter Penninckx concreet voor KV Mechelen? 

Dat er opnieuw vooruit gekeken kan worden. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt om een aantal twistpunten uit het verleden op te lossen en constructief te werken aan de groei van KV Mechelen. Te beginnen met een kapitaalsverhoging. Deze overeenkomst biedt potentiële investeerders bovendien ook het voordeel van de duidelijkheid. KV Mechelen kan nu een helder antwoord geven op de vraag “en wat met Dieter Penninckx?”


Wanneer wordt die kapitaalsverhoging doorgevoerd?

De kapitaalsverhoging dient te gebeuren voor 31 december 2021. Er zijn dan ook al verkennende gesprekken lopende met potentiële investeerders. We zullen ook hier ten gepasten tijde communiceren over mogelijke investeerders en hun visie op de toekomst van onze club.


Hoe staan KV Mechelen en Dieter Penninckx nu tegenover elkaar?

Langs de kant van KV Mechelen was er steeds respect voor de belangrijke rol die Dieter Penninckx heeft gespeeld bij de professionalisering van de club en tijdens het hele Propere Handen-dossier. Bij Dieter was er altijd het engagement om een oplossing te vinden en de club niet in de problemen te brengen. Iets waar we hem ook uitdrukkelijk voor willen bedanken.

De gedeelde passie voor KV Mechelen heeft ervoor gezorgd dat beide partijen eerdere geschillen achter zich hebben gelaten en opnieuw vooruit denken. Deze overeenkomst is dus geen eindpunt, maar een start voor een verdere positieve samenwerking, maar wel met duidelijk afgebakende rollen.